Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van Advocatenkantoor Geerdens ten behoeve van een cliënt, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Advocatenkantoor Geerdens en de cliënt, in welk geval de algemene voorwaarden slechts van toepassing zijn voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.

Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen Advocatenkantoor Geerdens en de cliënt en worden geacht te zijn aanvaard door de cliënt indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door Advocatenkantoor Geerdens zonder bezwaar van de cliënt binnen een redelijke termijn.

Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en tevens te zijn uitgevoerd door Advocatenkantoor Geerdens , ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

ARTIKEL 2: KOSTEN EN ERELONEN

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de cliënt voor de prestaties verschuldigde kosten en erelonen evenals de ereloonprovisies te worden betaald uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na de datum op de provisienota of de ereloonstaat van Advocatenkantoor Geerdens met betrekking tot de prestaties. De kosten en erelonen zijn exclusief BTW, die vanaf 1 januari 2014 toegevoegd wordt.

ARTIKEL 3: LAATTIJDIGE BETALING

Ingeval van laattijdige betaling is de cliënt, na door Advocatenkantoor Geerdens in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd van10% per jaar. In geval van aangetekende ingebrekestelling of gerechtelijke invordering wordt het verschuldigde bedrag met rente vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van tien procent (10%) van het verschuldigde bedrag, met dien verstande dat de vermeerdering minimaal 125,00 EUR en maximaal 2.500,00 EUR bedraagt. Indien de cliënt niet betaalt binnen de betalingstermijn, kan Advocatenkantoor Geerdens haar werkzaamheden opschorten, nadat de cliënt daarvan op de hoogte is gesteld, zonder aansprakelijk te zijn voor schade die hierdoor ontstaat.

ARTIKEL 4: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van Advocatenkantoor Geerdens , alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, optredend in het kader van een samenwerkingsovereenkomst met Advocatenkantoor Geerdens , heeft Advocatenkantoor Geerdens een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.

Advocatenkantoor Geerdens , elke advocaat, medewerker of stagiair, gaan opzichtens de cliënt een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.

De aansprakelijkheid, ten aanzien van de cliënt, van Advocatenkantoor Geerdens , alsmede van haar vennoten, elke advocaat, medewerker of stagiair, met betrekking tot prestaties geleverd in het kader van diens samenwerking met Advocatenkantoor Geerdens , zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat effectief wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Geerdens .

In elk geval vervalt iedere aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE INSTANTIES

Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen Advocatenkantoor Geerdens en de cliënt worden beheerst door het Belgisch recht en, voor zover van toepassing, door en met respect voor de deontologische regels van de Orde van Vlaamse Balies en de Balie Limburg.

Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen Advocatenkantoor Geerdens en de cliënt of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt en, voorzover van toepassing, de bevoegde instanties van de Balie Limburg.

ARTIKEL 6: BESCHERMING PRIVACY

Advocatenkantoor Geerdens is gebonden door het beroepsgeheim en zal de door de cliënt meegedeelde informatie uitsluitend in diens belang aanwenden. De cliënt is ervan op de hoogte en aanvaardt dat zijn persoonsgegevens en informatie digitaal bewaard en verwerkt wordt en heeft ten allen tijde het recht de verwijdering van zijn gegevens en informatie uit de bestanden van Advocatenkantoor Geerdens te vragen

Waarom Geerdens & Loos Advocaten?

  • Eerst luisteren wij naar u en uw probleemstelling.
  • Wij gaan daar waar andere kantoren afhaken.
  • Elk geschil is uniek en verdient alleen al daarom een eigen benadering en onze volledige aandacht.
  • U krijgt dan ook de persoonlijke bijstand die u en uw probleem verdienen.

Juridische hulp of advies nodig?

Contacteer ons vandaag nog. Bij ons bent u geen nummer, maar een client die wij persoonlijk kennen. Wij zoeken samen met u naar een creatieve oplossing hoe moeilijk uw geschil ook lijkt te zijn.

Linkhoutstraat 123
3560 Lummen

013 29 30 01

info@advolummen.be

Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie